Algemene voorwaarden

Gebruikte termen

 1. Veldbloemenzaad.be, opgericht in Lokeren, adres: Sinaaistraat 12, 9160 Lokeren KBO nr. BE 0763962201
 2. Klant: De persoon waarmee Veldbloemenzaad.be een overeenkomst sluit.
 3. Partijen: Veldbloemenzaad.be en de klant.
 4. Gebruiker: een klant die individueel handelt voor eigen gebruik.

Toepasbaarheid

 1. Deze termen en voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Veldbloemenzaad.be.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1. Alle door Veldbloemenzaad.be gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Veldbloemenzaad.be heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die Veldbloemenzaad.be niet kon voorzien bij het doen van een aanbod of het sluiten van een overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters

Indien de klant een monster van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de producten worden geleverd conform het monster.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Veldbloemenzaad.be gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is een interest van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Indien de klant de betalingstermijn niet respecteert, kan er vergoeding van enige compensatie aan Veldbloemenzaad.be worden aangerekend.
 3. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Veldbloemenzaad.be zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van vereffening, faillissement, beslag of opschorting van betaling namens de klant zijn de vorderingen van Veldbloemenzaad.be op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Veldbloemenzaad.be, is hij nog steeds gehouden de overeengekomen prijs aan Veldbloemenzaad.be te betalen.

Recht op recuperatie van goederen

 1. Zodra de klant in gebreke is, heeft Veldbloemenzaad.be het recht om onbetaalde goederen terug te roepen.
 2. Veldbloemenzaad.be beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht tot recuperatie, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk aan Veldbloemenzaad.be retourneren, tenzij partijen overeenkomen om hierover andere afspraken te maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Retourrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat
  1. Het product is niet gebruikt
  2. Het product is niet bedorven
  3. Het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
  4. De aankoop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie
  5. De consument heeft zijn herroepingsrecht niet opgezegd
 2. De bedenktijd van 15 dagen zoals vernoemd in paragraaf 1 vangt aan:
  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
  2. Zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  3. Zodra de consument voor het eerst een dienst heeft gekocht
  4. Zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 3. De consument kan zijn retourrecht kenbaar maken via info@veldbloemenzaad.be
 4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de bekendmaking van zijn retourrecht aan Veldbloemenzaad.be te retourneren, waarna zijn retourrecht vervalt.
 5. De kosten voor retourzending worden als volgt afgehandeld:
  1. De consument stuurt een e-mail naar info@veldbloemenzaad.be of gebruikt het contactformulier op de website om Veldbloemenzaad.be op de hoogte te stellen van zijn retour. In zijn bericht vermeldt de consument het ordernummer van de bestelling en de reden voor zijn retourzending.
  2. be reageert met de “RETOUR” -email.
  3. De retourkosten worden door veldbloemenzaad.be gedekt ALS EN ALLEEN ALS wij, veldbloemenzaad.be een fout hebben gemaakt in de geleverde goederen. In ALLE andere gevallen staat de klant zelf in voor de betaling van de retourkosten.
 6. Als de aankoopkosten en andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) in aanmerking komen voor terugbetaling volgens de wet, zal Veldbloemenzaad.be deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het retourrecht aan de consument terugbetalen, mits dat de consument het product op tijd aan Veldbloemenzaad.be heeft geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Recht op eigendomsvoorbehoud

 1. Veldbloemenzaad.be kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Veldbloemenzaad.be aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Veldbloemenzaad.be heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op basis van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog steeds betalingen aan Veldbloemenzaad.be verschuldigd is.
 3. Veldbloemenzaad.be is nooit aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Claims

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Veldbloemenzaad.be te verrekenen met enige claim op Veldbloemenzaad.be.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Veldbloemenzaad.be blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Veldbloemenzaad.be onder welke overeenkomst dan ook met Veldbloemenzaad.be, inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan Veldbloemenzaad.be een beroep doen op hun recht op eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verhuren, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Veldbloemenzaad.be een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Veldbloemenzaad.be het recht om schadevergoeding, verloren winst en interest te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Veldbloemenzaad.be, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet op tijd wordt betaald, heeft Veldbloemenzaad.be het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late levering door Veldbloemenzaad.be.

Levertermijn

 1. Een door Veldbloemenzaad.be opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van Veldbloemenzaad.be heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Veldbloemenzaad.be niet binnen 10 dagen kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Als de verpakking van een geleverd product werd geopend of beschadigd, moet de klant een nota laten opmaken door de expediteur of bezorger voordat het product wordt ontvangen. Bij gebreke hiervan kan Veldbloemenzaad.be niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de klant zelf zorgt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Veldbloemenzaad.be te melden. Voor alle andere schade tijdens het transport kan Veldbloemenzaad.be niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van transport door de klant.

Opslag

 1. Bestelt de klant producten later dan de overeengekomen leverdatum, dan is het risico van enig kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of laattijdige aankoop van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door verkeerde fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, veranderingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderhevig zijn aan een overeenkomst tussen de partijen, gaat over naar de klant wanneer deze producten wettelijk en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Retour

 1. Retour is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. Retour vindt plaats binnen 15 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
  2. Het product wordt geretourneerd in de originele én ONGEOPENDE verpakking of met de originele (prijs) labels er nog aan
  3. Het product is niet gebruikt
 2. Artikelen met korting, artikelen met houdbaarheidsdatum zoals zaad, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant kunnen enkel binnen de 15 dagen worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Veldbloemenzaad.be voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Veldbloemenzaad.be geleverde producten en / of diensten.

Klachten

 1. De klant moet een product of dienst van Veldbloemenzaad.be zo snel mogelijk inspecteren op mogelijke tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Veldbloemenzaad.be hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na het ontdekken van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten moeten Veldbloemenzaad.be hiervan op de hoogte brengen binnen één maand na ontdekking van de tekortkomingen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Veldbloemenzaad.be adequaat kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Veldbloemenzaad.be wordt gedwongen tot ander werk dan is overeengekomen.
 7. Veldbloemenzaad.be kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-uitkomen van zaad aangezien de groei van het zaad afhankelijk is van verschillende natuurinvloeden.

Ingebrekestelling

 1. De klant moet Veldbloemenzaad.be schriftelijk in gebreke stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Veldbloemenzaad.be (op tijd) daadwerkelijk bereikt.

Hoofdelijke en verschillende verplichtingen van klanten

 1. Indien Veldbloemenzaad.be met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die Veldbloemenzaad.be volgens die overeenkomst verschuldigd is.

Aansprakelijkheid van Veldbloemenzaad.be

 1. Veldbloemenzaad.be is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien Veldbloemenzaad.be aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Velbloemenzaad.be is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Veldbloemenzaad.be aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is betaald door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering en bij gebrek aan (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Veldbloemenzaad.be vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Veldbloemenzaad.be toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of omdat deze van geringe betekenis is, de beëindiging niet rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Veldbloemenzaad.be niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding slechts plaatsvinden nadat Veldbloemenzaad.be in gebreke is gesteld.
 3. Veldbloemenzaad.be heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden
  1. indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt
  2. indien de omstandigheden Veldbloemenzaad.be goede gronden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen naar behoren.

Overmacht

 1. Een tekortkoming van Veldbloemenzaad.be in de nakoming van enige verplichting tegenover de klant kan niet worden toegerekend aan Veldbloemenzaad.be in elke situatie die ingaat tegen de wil van Veldbloemenzaad.be, wanneer het voldoen aan de verplichtingen tegenover de klant gedeeltelijk of volledig wordt verhinderd of wanneer het nakomen van deze verplichtingen niet redelijkerwijze kan verwacht worden van Veldbloemenzaad.be.
 2. De overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 is ook van toepassing en niet beperkt tot:
  1. noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.)
  2. gebreken en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden
  3. onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie
  4. computervirussen
  5. stakingen
  6. overheidsmaatregelen
  7. onvoorziene transportproblemen
  8. slechte weersomstandigheden
  9. werkonderbrekingen
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Veldbloemenzaad.be een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Veldbloemenzaad.be daaraan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
 5. Veldbloemenzaad.be is in geval van overmacht geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie voordelen heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien het na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering noodzakelijk blijkt dat de inhoud moet wijzigen of aangevuld worden, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Veldbloemenzaad.be heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Veldbloemenzaad.be zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten komend uit een overeenkomst met Veldbloemenzaad.be niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veldbloemenzaad.be.

Gevolgen van nietigheid of nietigverklaring

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, zijn overige bepalingen van deze voorwaarden nog steeds geldig.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Veldbloemenzaad.be in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Belgische rechtbank in het arrondissement waar Veldbloemenzaad.be is gevestigd, is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgemaakt op 15/02/2021

Privacybeleid

Veldbloemenzaad.be,

Veldbloemenzaad.be is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Info@Veldbloemenzaad.be

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Veldbloemenzaad.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf bij ons indient. In onderstaande lijst vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Speciale categorieën van persoonlijke gegevens (gevoelige gegevens) die we verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers onder de 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veldbloemenzaad.be, zodat wij die gegevens kunnen verwijderen.

Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

Veldbloemenzaad.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen
 • Om u de mogelijkheid te geven een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde beslissingen

Veldbloemenzaad.be. neemt geen besluiten op basis van “geautomatiseerde besluiten” voor zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde beslissingen zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder enige menselijke (bijvoorbeeld een medewerker van Veldbloemenzaad.be) betrokkenheid.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Veldbloemenzaad.be. slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de doelen te realiseren waarom we deze gegevens in de eerste plaats verzamelen. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

We gebruiken dezelfde bewaartermijn van 2 (twee) jaar voor personalia en adresgegevens.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Veldbloemenzaad.be deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Veldbloemenzaad.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Veldbloemenzaad.be gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en bv om uw voorkeursinstellingen op te slaan. Deze cookies worden ook gebruikt om u de best mogelijke ervaring op onze website te geven en deze verder te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we ook cookies die jouw surfgedrag op onze website bijhouden, waardoor het gebruik van gepersonaliseerde content en advertenties mogelijk wordt.

We hebben je al geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd om ze te plaatsen bij je eerste bezoek aan onze website.

U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Afgezien van dat, kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, bijwerken of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veldbloemenzaad.be. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om u of een organisatie de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld in een computerbestand door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van uw gegevens sturen naar info@Veldbloemenzaad.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. Verberg uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), en uw paspoortnummer om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk (binnen 4 (vier) weken) op uw verzoek.

Veldbloemenzaad.be wil ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik de volgende link: https://www.dataprotectionauthority.be

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Veldbloemenzaad.be neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en neemt de gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onopzettelijke openbaarmaking en ongeoorloofde aanpassingen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@veldbloemenzaad.be.

Auteursrechten

© 2021 Veldbloemenzaad.be. Alle rechten voorbehouden.

Het Veldbloemenzaad.be-logo, tekeningen en ontwerpen zijn originele inhoud. Alle rechten voorbehouden.

De afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van Advantaseeds.